Novo mesto, 30.10.2019

VSEM PRAVNIM OSEBAM

 

 

 

 

 

 

Vabimo vas na posvetovanje, ki ga bomo organizirali v torek, 03.12. 2019 s pričetkom ob 9.00 uri, v prostorih Gostišča na trgu v HIŠI KULINARIKE IN TURIZMA, Glavni trg 30, Novo mesto, nad slaščičarno (vhod s tržnice), na temo:

 

 

 

RAČUNOVODSKI IN DAVČNI OBRAČUN ZA LETO 2019 TER DAVČNE NOVOSTI                                V 2020

Namen:

Pravne osebe in samostojni podjetniki so obvezni najmanj enkrat letno preveriti, ali se stanje posameznih aktivnih in pasivnih postavk v premoženjski bilanci stanja ujemajo z dejanskim stanjem. Tako morajo, glede na računovodske in davčne predpise in zakonodajo, sestaviti računovodske izkaze, davčni obračun ter poslovno oz. letno poročila. Pred izdelavo je potrebno izvesti notranje kontrole knjiženj poslovnih dogodkov ter uskladiti računovodske evidence in ekonomske kategorije z ustrezno davčno zakonodajo ter računovodskimi predpisi.

Cilj našega kratkega seminarja z bogato vsebino, ki je pred vami, je ponuditi strokovno praktičen seminar. Na njem vas bomo seznanili in opozorili na kaj morate biti pozorni pri izdelavi računovodskega in davčnega obračuna za leto 2019. Odgovarjali bomo na vaša zastavljena vprašanja in skupaj z skušali odpraviti morebitne dileme, ki jih imate pri svojem delu, ki je povezano z izdelavo računovodskih izkazov in davčnega obračuna ter vodenja računovodstva.

Vsebina:

1.              Računovodski predpisi in davčna zakonodaja za pripravo računovodskega in davčnega obračuna.

2.              Interni akti in predpisi ter kontrole evidentiranih poslovnih dogodkov.

3.              Vpliv metod vrednotenja premoženja na bilanco stanja, izkaz poslovnega izida in davčni obračun.

4.              Oslabiti ali odpisati terjatve (insolvenčni postopki, neizterljivost, zastaranje) ter njihov računovodski in davčni vidik.

5.              Oslabitve in odpisi zalog.

6.              Oblikovanje in črpanje dolgoročnih rezervacij ter kratkoročnih časovnih razmejitev.

7.              Inventurne razlike in kalo – računovodski in davčni vidik ter odgovornost.

8.              Razmejitev med stroški reprezentance, poslovnih daril, reklame, vzorcev, pogostitev in obdaritev zaposlenih.

9.              Davčni vidik stroškov dela, stroški potnih nalogov, bonitete zaposlenih ipd.

10.          Postavke davčnega obračuna in popravki (davčno priznani in nepriznani) prihodki in odhodki.

11.          Davčne olajšave za leto 2019 in njihov prenos ter pokrivanje davčne izgube in prenos nepokrite izgube.

12.          Davčne novosti v letu 2020.

13.          Odgovori na vprašanja udeleženk / udeležencev ter strokovna diskusija.

Seminar je namenjen:

·      direktorjem podjetij,

·      samostojnim podjetnikom,

·      vodjem računovodskih služb,

·      vodjem računovodskih servisov,

·      računovodjem,

·      knjigovodjem in

·      vsem, ki sodelujejo pri izdelavi zaključnega računa.

 

Predavateljica:  doc. dr. Lidija Robnik

 

Je  samostojna podjetnica, ki se ukvarja z izobraževanjem in svetovanjem  na področju

financ,  računovodstva in davkov. Je izvajalka strokovnih seminarjev in delavnic ter nudi strokovno

pomoč in svetovanje različnim uporabnikom. Pripravlja najrazličnejše strokovne in znanstvene članke

ter se udeležuje ustreznih konferenc in strokovnih srečanj. Prav tako je urednica več strokovnih

publikacij. Je predavateljica in nosilka predmetov s področja računovodstva, financ in davkov na

višjih in visokih šolah ter fakultetah.

 

Prijava in kotizacija:  Zaradi organizacije posvetovanja vas prosimo, da udeležbo obvezno potrdite na priloženi prijavnici in jo vrnete po e-pošti na naslov: : drustvo.racunovodij.nm@siol.net do srede, 27.11.2019.

 

Cena posvetovanja, vključno z gradivom in pogostitvijo,  znaša 100,00 EUR in jo plačate na TRR DRFR Novo mesto, številka: 02970-0019018276 pri NLB, d.d., pri sklicu napišite številko 03-12-2019.

 

Vabljeni!

 

                                                                                                                Milica Gostiša, univ. dipl. ekon.                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                       predsednica               

 

 

 

 

PRIJAVNICA NA POSVETOVANJE 03.12.2019

 

RAČUNOVODSKI IN DAVČNI OBRAČUN ZA LETO 2019 TER DAVČNE NOVOSTI V 2020

 

 

Podatki o podjetju, zavodu

 

Naziv:

 

 

Davčna, oz DDV številka:

Matična številka:

 

Naslov (ulica, kraj)

 

 

Tel. številka:

e-pošta:

 

 

Podatki o udeležencu

 

Ime in priimek

 

 

Tel. številka:

e-pošta:

 

Delovno mesto:

 

 

 

 

 

Želim, da me obveščate o posvetovanjih, ostalih dogodkih in aktivnostih, ki jih prireja DRFR Novo mesto in za ta namen dovoljujem uporabo zgoraj navedenih osebnih

      podatkov.

 

 

Vaše podatke bomo uporabljali v skladu z veljavno zakonodajo na področju osebnih podatkov.

 

 

 

 

 

 

Datum:                                                                                                     Podpis in štampiljka: